ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ - Subfascial

Μελέτη απο το Hunstand Center North Carolina,USA
Hunstad JP, Webb LS.
The Hunstad Center for Cosmetic Surgery, PA, 11208 Statesville Road, Huntersville, NC 28078, USA

Η μέθοδος αυτή εκτελέστηκε πρώτα από την Dr Ruth Graf το 1998,η οποία τοποθέτησε το ένθεμα κάτω από την περιτονία του μείζονα θωρακικού μύ.Η Dr Graf τεκμηριώνει πως η προσέγγιση αυτή είχε ως αποτέλεσμα μειωμένο το αίσθημα της κάψας και τον κίνδυνο μετακίνησης του εμφυτεύματος με την κίνηση των ώμων,πιο φυσικό σχήμα και η ορατότητα της τομής ήταν περιορισμένη,σύγκριτικα με την παλαιότερη μέθοδο.

Λόγω των παραπάνω πλεονεκτημάτων και της υψηλής ικανοποίησης των ασθενών οι χειρούργοι άρχισαν να εκτελούν αυτή την τεχνική το 2006.

Σημαντική ήταν η χρήση ενούς ερωτηματολογίου ικανοποίησης ασθενών,ως μέρος μιας πιο λεπτομερούς αξιολόγησης και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Το ερωτηματολόγιο αυτό έδειξε υψηλό βαθμό ικανοποίησης των ασθενών,λιγότερες χειρουργικές επιπλοκές,χαμηλό ποσοστό κάψας,την άριστη κάλυψη των εμφυτευμάτων,φυσική κίνηση του μαστού με τις κινήσεις των χεριών,καθώς και μια εξαιρετικά σύντομη περίοδο ανάρρωσης.

Τέλος,η διαδικασία αυτή έχει εμφανή οφέλη που σχετίζονται με το σχήμα και τη μακροζωία των εμφυτευμάτων παρακάπτοντας τα μειονεκτήματα παλαιότερων τεχνικών.


Δείτε το πλούσιο φωτογραφικό μας αρχείο: http://www.kapositas.gr/ayxitiki-stithous.php